VISION

Både i Teori U og Bæredygtig Ledelse er der fokus på træning i de indre rum – det handler om at fordybe den indre kapacitet, og om at skærpe den viljestyrede opmærksomhed – som en af forudsætningerne for en bæredygtig praksis.

Hvorfra kommer beslutningerne og handlingerne?

Og hvordan kan vi åbne det vanemæssige perspektiv – både personligt, relationelt og systemisk?

Vi tematiserer det paradigmeskifte, vi er midt i – peger på en mulig bevægelse fra velfærd, new public management og til et mere helhedsorienteret bæredygtigt samfundsperspektiv. Vi ser dette som et muligt skift til en systemisk eksistentialisme, hvor det personlige ansvar og medansvaret for fællesskabet er ét og det samme.

I think it is now time for social scientists to step out of the shadow and to establish an advanced social sciences methodology that integrates science (third-person view) social transformation (second-person view) and the evolution of self (first-person view) into a coherent framework of consciousness-based action research.
— Otto Scharmer

Vi lever i en usædvanlig periode i klodens udvikling, der rummer store spænd, paradokser og muligheder. Vi lever, på den ene side i inspirerende tider med en intens udvikling både kulturelt, videnskabeligt og teknologisk. Samtidig lever vi i pågående, pressede og udfordrende tider, hvor det herskende paradigme viser sig som fragmentering, adskillelse, polarisering og kollaps eller sagt med andre ord: voldsomme og truende svingninger og ubalancer, der hverken på kort eller langt sigt er bæredygtige. Vi mærker det personligt, socialt, samfundsmæssigt og globalt.

Vi konfronteres dagligt med urovækkende og kaotiske informationer om krig, terror, lidelse, uretfærdighed. Vi ser et sammenhængende net af kriser – klimaforandringer, befolkningseksplosion, stigende ulighed, rovdrift på naturressourcer, stress, ustyrlig økonomi og tab af biodiversitet, og vi forholder os i vid udstrækning til alle disse kriser med de mentale modeller og vaner, der har medvirket til at skabe kriserne. Business as usual.

Det er afgørende vigtigt, at vi tillader os at se det nye store billede – det mere omfattende– den levende globale virkelighed – at vi mennesker begynder at se os selv som en del af, som stærkt forbundet med og som afgørende afhængig af naturen. Mennesket er en del af naturen samtidig med, at mennesket har bragt sig i en situation, hvor mennesket må påtage sig et stadigt større ansvar for naturen og for klodens udvikling. Det samlede pres er nu så stort at det ser ud til at der er slået skår i naturens selvorganiserende tilpasningsevne.

Overgangen til den antropocæne epoke er et wake up call. kriserne vi er midt i er feedback om at systemer er ude af balance – vi er på mange niveauer dårligt forberedt til fremtiden:

… the educational system in America and around the world is a relic of a bygone era. The curriculum is out of date and out of touch with the realities … much of what we teach and how we teach is dysfunctional and toxic to the future development of the human race.
— Jeremy Rifkin

KONFERENCEN i AARHUS 13. – 15. NOVEMBER 2016

BÆREDYGTIGt SKANDINAVISK LEDERSKAB

FN's verdensmål som invitation til medansvar

Vi er 35-40 Skandinaviske ledere, konsulenter, praktikere, forskere, kunstnere m.fl. der på efteruddannelsen Sustainable Co-creation (SusCo) – de seneste tre år sammen har tematiseret bæredygtig fællesskaben – og nu vil vi dele ud af vores erfaringer og invitere til dialog.

 

Den nødvendige forandring

Den nødvendige forandring består i, at respekt for liv og livsprocesser bliver den overordnede dagsorden, som vil medvirke til at skabe et stadig mere bæredygtigt samfund. I dette ligger bl.a., at vi skal blive bedre til at lytte til livsprocessernes signaler og informationer.
 

Ideen var:

– at rammesætte indre og ydre bæredygtighed

– at tematisere Skandinaviske kerneværdier

– at folde FNs verdensmål ud

– og at sætte disse tre domæner i forhold til hinanden.

Vi tematiserer kerneværdier i et økologisk bæredygtigt globalt samfund – og bringer den økologiske verdensborger i fokus – i en eksistentiel spænding mellem det personlige ansvar og medansvaret for fællesskabet og helheden.

  • Hvad er det mest værdifulde for mig i mit liv?
  • Hvad er det vigtigt at være omhyggelig med i fællesskabet, i naturen, på kloden?

Fremtidens løsninger begynder inde i mennesker – under forudsætning af, at vi vil turde både se og mærke. At arbejde med ændringer kræver nye tanker, ændrede holdninger og sociale forståelser, samt andre ledelses- og samarbejdsformer. Og vi påstår, at der er løsninger, at der er veje – og hvis vi vil – kan vi finde disse veje og vælge dem.

Det paradigmeskifte, som vi er midt i, handler således også om at opbygge et nuanceret sprog for personlig og social bæredygtighed, dvs. et eco-mindset som kernen i en egentlig vision for humane helhedsorienterede fællesskaber. Mennesket som bæredygtig kultur.